Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden consumenten

1. WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen een consument en een lid van HBS Isolatietechniek overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en/of aanbrengen van een dakbedekking.

2. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument:
opdrachtgever in de vorm van een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefent van een beroep of bedrijf.

Opdrachtnemer:
een lid van de vereniging aan wie de opdracht wordt verleend.

Werk:
het totaal van de tussen de consument en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de opdrachtnemer geleverde materialen.

Meer- en minderwerk:
door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Stelpost:
een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven mogen worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd.

Onderhoudsperiode:
periode na oplevering van het werk en voor aanvang van de garantietermijn waarbinnen de opdrachtnemer opleveringsgebreken en bij hem door de consument binnen die periode gemelde gebreken waarvoor hij aansprakelijk is, herstelt.

3. AANBOD

Lid 1
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Opdrachtnemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld dan is het aanbod vervallen indien de consument na verloop van twee weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat opdrachtnemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door opdrachtnemer gedaan mondeling aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is.

Lid 2
Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

Lid 3
Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht..

Lid4
Bij de prijsvormingmethode regie doet de opdrachtnemer een opgave van de prijsfactoren (onder andere uurtarief en de eenheidsprijzen voor de benodigde materialen).

Lid 5
Indien de consument het aanbod niet accepteert mag de opdrachtnemer de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen. Dat mag alleen maar als de opdrachtnemer de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte heeft gesteld van deze kosten. De hoogte van deze kosten moet met een bedrag aangeduid worden.

Lid 6
Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

4. TOTSTANDKOMEN VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk schriftelijk. Wanneer de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de opdrachtnemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk. De consument heeft heeft na het akkoord geven op de offerte 14 dagen recht op herroepingsrecht. De consument kan binnen deze 14 dagen zonder opgave van reden  de overeenkomst annuleren. Na het verstrijken van de 14 dagen bedenktijd rekenen wij 20% annuleringskosten i.v.m. gemaakte kosten.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

Lid 1
De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

Lid 2
De opdrachtnemer neemt bij uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits de opdrachtnemer aantoont dat hij op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

Lid 3
De opdrachtnemer is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
 • gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

Al het voorgaande voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de opdrachtnemer openbaren en de opdrachtnemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Lid 4
De opdrachtnemer is verplicht het werk adequaat te verzekeren.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

Lid 1
De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

Lid 2
De consument zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen als vergunningen en ontheffingen en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De opdrachtnemer geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

Lid 3
De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde water en energie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de consument.

Lid 4
De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en op te slaan. Opslag geschiedt voor risico van de consument, tenzij opdrachtnemer de opslag kan verzekeren.

Lid 5
De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat uitvoering van het werk geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dan dient de consument de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen en dient hij de daarmee voor de opdrachtnemer verband houdende schade te vergoeden.

Lid 6
De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de zaak, waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

7. VERTRAGING

Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen, indien de opdrachtnemer gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten. Daarbij heeft de consument recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de opdrachtnemer nog verschuldigd is.

8. BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

Lid 1
De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

Lid 2
Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de opdrachtnemer verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

Lid 3
De consument zal aan de opdrachtnemer de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in het vorige lid bedoelde vergoedingen alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd, waarbij geen aanneemsom is vastgesteld, vergoedt de consument aan de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de hierboven bedoelde vergoedingen, de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben genoten.

9. MEER-EN MINDER WERK

Lid 1
Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de consument, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom. Ingeval van door de consument opgedragen meerwerk kan de opdrachtnemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.

Lid 2
Als de som van de uitgaven die ten laste van de stelpost worden gedaan hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost wordt de afwijking daarvan verrekend als zijnde meer- of minderwerk.

Lid 3
Het ontbreken van een document laat aanspraken van de opdrachtnemer respectievelijk consument op verrekening van meer respectievelijk minderwerk onverlet. In dat geval berust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

10.ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen dient de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de consument.
Indien de opdrachtnemer de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. Eventuele extra kosten die de opdrachtnemer moet maken in verband met onvoorziene omstandigheden die onmiddellijk handelen vereisen en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.
Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

11. OVERMACHT

Wordt de uitvoering van het werk voor de opdrachtnemer onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

12. OPLEVERING

Lid 1
Het werk is opgeleverd wanneer de opdrachtnemer aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

Lid 2
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij wanneer 8 kalenderdagen zijn verstreken nadat de consument voltooid is en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 • hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;

Lid 3
Na oplevering geldt een onderhoudsperiode van één maand, tenzij een langere onderhoudsperiode is overeengekomen. De opdrachtnemer verplicht zich in de onderhoudsperiode de bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen en de in de onderhoudsperiode gemelde tekortkomingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zo spoedig mogelijk te herstellen.

13. UITSTEL EN OVERSCHRIJDING OPLEVERINGSDATUM

De opdrachtnemer heeft recht op uitstel van de opleveringsdatum indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd tengevolge van omstandigheden die voor risico van de consument komen, waaronder begrepen onwerkbaar weer. De opdrachtnemer zal een nieuwe opleveringsdatum aan de consument mededelen.

14. EINDAFREKENING

Lid 1
Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de opdrachtnemer bij de consument de eindafrekening in.

Lid 2
Ingeval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

Lid 3
Ingeval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de opdrachtnemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs niet meer dan 15% worden overschreden, tenzij de opdrachtnemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

Lid 4
Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de rekening, tenzij partijen anders overeenkomen.

15. BETALING

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient dan in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst van de rekening, zulks tenzij partijen anders overeenkomen. Is betaling in termijnen overeengekomen en komt de opdrachtnemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet na dan heeft de consument de bevoegdheid de betaling van een termijn op te schorten.

16. NIET NAKOMEN BETALINGSVERPLICHTING

Lid 1
Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de opdrachtnemer na het verstrijken van de betalingstermijn één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

Lid 2
Over de betaling die niet tijdig is verricht kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge het bepaalde bij artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

Lid 3
De opdrachtnemer is na verloop van de termijn van 14 kalenderdagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Gaat de opdrachtnemer hiertoe over dan zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

Lid 4
De opdrachtnemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

17. OPSCHORTING VAN BETALING

Lid 1
Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

Lid 2
Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft de opdrachtnemer het recht tot vergoeding van rente over het teveel opgeschorte bedrag.

18.TOEPASSELIJKE RECHT

Lid 1
Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Lid 2
De bevoegde rechter is de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument.


Algemene voorwaarden zakelijke markt

1. WERKINGSSFEER

Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtgever en een lid van Het Hellend Dak(opdrachtnemer) opgestelde aanbiedingen en tussen hem (opdrachtnemer) en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 2
In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden inclusief eventueel ontwerp en/of de leveringen.

2. AANBOD / DE OFFERTE

Lid 1.
Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Lid 2.
Het aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.

Lid 3.
De van het aanbod deel uitmakende documenten als tekeningen en beschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend. Zij blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zonder zijn toestemming mogen zij niet worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel op andere wijze openbaar gemaakt.

Lid 4.
Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt is hij verplicht terstond alle in het vorige lid bedoelde gegevens terug te geven.

De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk hierop heeft gewezen.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Voor het geval het aanbod van de opdrachtnemer wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de opdrachtnemer hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij de opdrachtnemer met de uitvoering van het werk aanvangt.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

Lid 1
De opdrachtnemer neemt bij uitvoering van het werk de daarop van toepassing verklaarde voorschriften in acht. Eventuele financiële gevolgen van wijzigingen in de voorschriften tussen de datum van het aanbod en de oplevering van het werk zullen als meerwerk worden verrekend.

Lid 2
De opdrachtnemer verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van de materialen, zodat de opdrachtgever ervoor zorgt dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is.

Lid 3
Tijdelijke voorzieningen, door de opdrachtnemer aangebracht, worden door hem bij het einde van het werk verwijderd.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Lid 1
De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de voor de opdrachtnemer gebruikelijke werktijden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften.

Lid 2
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen als vergunningen en ontheffingen en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.

Lid 3
De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de uitvoering daarvan benodigde energie. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Lid 4
De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in het vorige lid ontstaat, dan is, mocht de opdrachtnemer hierdoor schade lijden, de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

Lid 5
Indien de aanvang en/of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is dan dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade evenzo door de opdrachtgever te worden vergoed.

Lid 6
De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en/of uitvoeringsvoorschriften.

Lid 7
De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst, te wijten aan de door opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen.

Lid 8
De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen.

Lid 9
De opdrachtgever draagt het risico voor het van de opdrachtnemer afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door opdrachtgever is goedgekeurd.

Lid 10
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuk op de intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Lid 11
De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe namens hem aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6. VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

Lid 1
Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

 • ingeval van bestekswijzigingen (wijziging in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
 • ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 • in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

Lid 2
Elk van de totalen respectievelijk het saldo van de bijbetalingen en inhoudingen als gevolg van de bestekswijzigingen mag niet meer bedragen dan 15% van de aanneemsom.

Lid 3
Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen betalingstermijn overeengekomen dan na voltooiing van het werk.

Lid 4
Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening. Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft de opdrachtnemer recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen de totalen.

Lid 5
Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de opdrachtnemer op verrekening daarvan onverlet.

Lid 6
Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan opdrachtnemer worden verrekend als meerwerk.

7. OVERMACHT

Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door hem gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

8. OPLEVERING

Lid 1
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. Bij verwachte overschrijding van de levertijd zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever.

Lid 2
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
 • hetzij wanneer acht kalenderdagen zijn verstreken nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
 • hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Lid 3
Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de eventuele garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden zullen de oplevering niet in de weg staan.

Lid 4
Oplevering ontslaat opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken, die de opdrachtgever tot op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Lid 5
Als gevolg van de oplevering gaat het risico van het werk over van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever.

9. BETALING

Lid 1
Na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen.

Lid 2
Betaling kan naar keuze van opdrachtnemer in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming) van het werk plaatsvinden.

Lid 3
Bij de prijsvormingmethode regie dient betaling telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur. Vooruitbetaling geschiedt uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst.

Lid 4
Bij de prijsvormingmethode aanneming kan de opdrachtnemer betaling in termijnen vorderen, naar rato van de voortgang van het werk. In ieder geval is opdrachtnemer gerechtigd om, vóór aanvang van het werk, een eerste termijn tot een bedrag gelijk aan 20% van de overeengekomen aanneemsom in rekening te brengen. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij partijen anders overeenkomen.

Lid 5
Indien betaling niet tijdig is verricht verkeert de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtnemer bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de hem verder toekomende rechten. Opdrachtnemer is bevoegd, zonder nadere ingebrekestelling, tot invordering over te gaan. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Lid 6
Over de tijd dat opdrachtgever met de betaling in verzuim is kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW. Een betaling strekt allereerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op de opeisbare rekeningen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere rekeningen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De opdrachtnemer blijft eigenaar van alle zaken, zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van hetgeen opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn dan wel worden.

11.AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Lid 1
Binnen de grenzen van de navolgende bepalingen verbindt de opdrachtnemer zich om gebreken, die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen.

Lid 2
Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder de normale bedrijfsomstandigheden en bij een juist gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door opdrachtgever, aan veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken, waarvoor opdrachtgever zelf aansprakelijk is. Om zich op de rechten hieruit voortvloeiende te kunnen beroepen dient de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen en aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan (verwijtbare) fouten van de opdrachtnemer en alle medewerking verlenen om de opdrachtnemer in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Voorts staat opdrachtnemer gedurende een periode van vijf jaren te rekenen vanaf de oplevering in voor de regendichtheid van de dakbedekking, tenzij in de overeenkomst van deze termijn is afgeweken.

Lid 3
Opdrachtnemer staat ervoor in dat het in het kader van de onderhavige overeenkomst geleverde voldoet aan de daarvoor geldende Nederlandse normen. Voor de door opdrachtnemer geleverde producten verstrekt zij slechts garantie aan opdrachtgever indien en voor zover zij een garantie van haar leveranciers heeft verkregen.

Lid 4
De opdrachtnemer sluit, behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder de garantie vallen, elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij leidinggevenden en/of ondergeschikten van de opdrachtnemer.

Lid 5
De garantieverplichtingen van de opdrachtnemer worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan eerst na volledige betaling van de openstaande facturen, vervallen renten en kosten, aanspraak maken op nakoming van de garantie.

12. VERZEKERING

Opdrachtgever zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de werkzaamheden waarop/waaraan door hem werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van opdrachtgever, afdoende verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Zo mogelijk zal verzekering geschieden op een CAR-polis. Voorts zal opdrachtnemer een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten.

13.AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

Lid 1
Vóór de oplevering: de opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die ontstaat alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt.

Lid 2
Tijdens de uitvoering: de opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade aan personen en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van schuld van de opdrachtnemer of van door hem ingeschakelde hulppersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

Lid 3
Na de oplevering: de opdrachtnemer is niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn garantieverplichtingen. Hij is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade, indien deze schade door zijn verzekering wordt gedekt.

14. OMVANG VAN DE SCHADEVERGOEDING

Lid 1
Is de opdrachtnemer gehouden tot schadevergoeding dan zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de hierboven genoemde schaden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Lid 2
De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden verjaart na verloop van één jaar, nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

15 SLOTBEPALINGEN

Lid 1
Voor het geval in deze voorwaarden hiervan niet wordt afgeweken zijn op alle door de opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten en op de uitvoering en nakoming daarvan van toepassing de UAV 1989.

Lid 2
Op de onderhavige overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door de rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.